Shaima & Sara, Oil on canvas, 51 x 76 cm

Shaima & Sara